Obj C zapisovať súbor

Príklady kódu

1
0

obj C zapisovať súbor

//writes an textfile to an place in the document directory
-(void)write:(NSString *)dir file:(NSString *)ff{
  //get the documents directory:
  NSArray *paths = NSSearchPathForDirectoriesInDomains
  (NSDocumentDirectory, NSUserDomainMask, YES);
  NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0];
  
  //make a file name to write the data to using the documents directory:
  NSString *fileName = [NSString stringWithFormat:[@"%@/" stringByAppendingString:dir], 
             documentsDirectory];
  //creates the content
  NSString *content = ff;
  //save content to the documents directory
  [content writeToFile:fileName 
       atomically:NO 
        encoding:NSStringEncodingConversionAllowLossy 
          error:nil];
  
}


//usage: [self write:@"text.txt" file:@"this text will be saved"];

Podobné stránky

Podobné stránky s príkladmi

V iných jazykoch

Táto stránka je v iných jazykoch

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................